ALGEMENE VOORWAARDEN SPRANKEL

 

Artikel 1: Definities

01.Sprankel-coaching, gevestigd te Westerlee, KvK-nummer 85200786 , wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

02. De wederpartij van dienstverlener, namelijk iedere rechts- of natuurlijke persoon die met Sprankel-coaching een overeenkomst afsluit of wil afsluiten, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als consument. Dat geldt ook voor diens rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n).

03.  Partijen zijn dienstverlener en consument samen.

04. De natuurlijke persoon die (eventueel namens de consument) deelneemt aan trainingen en trajecten wordt aangeduid als deelnemer.

05. Trainingen en trajecten zijn bijeenkomsten, workshops, coaching van groepen en/ of seminars met als doel individueel en/ of in groepsverband een langere periode/ dag(deel) inzichten, kennis en vaardigheden over te brengen en/ of te vergroten.

06. Coaching zijn alle gesprekken, trajecten, middelen, teksten, ondersteuning, online programma’s en bijeenkomsten met als doel op meer individuele basis te werken aan het vergroten van inzichten, kennis en vaardigheden en/ of het geven van adviezen en ontwikkelen van documentatie.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

01. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.

02. Een inschrijving en/ of betaling en/ of ondertekening van een overeenkomst impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

03. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

04. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 

Artikel 3: Aanbiedingen

01. Alle door dienstverlener gedane aanbiedingen, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend en binnen 5 werkdagen na ontvangst van bericht van aanvaarding herroepbaar door dienstverlener.

02. Alle gegevens over diensten en goederen die door dienstverlener zijn verstrekt in de vorm van drukwerken, brochures, websites, mailings en dergelijke zijn, zonder mededeling, aan wijzigingen onderhevig.

03. Dienstverlener heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

 

Artikel 4: Inschrijving, bevestiging en overeenkomst van trainingen, trajecten en/ of coaching

01. De consument kan zichzelf en/ of een deelnemer inschrijven voor een training, traject en/ of coaching door het invullen van de gekozen dienst op de website van dienstverlener, door het invullen en inleveren van een coach contract bij de dienstverlener, door het inzenden van een inschrijfformulier per post of e-mail. Door aanmelding aanvaard consument de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

02. Het coach contract geeft de inhoud van de overeenkomst weer, inclusief alle eventuele onkosten.

03. Dienstverlener bevestigt altijd per e-mail de aanmelding. Met het ondertekenen door beide partijen van het coach-contract, is de overeenkomst tot stand gekomen.

04. De dienstverlener zal uiterlijk bij levering van de dienst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a) het bezoekadres van de vestiging van de dienstverlener waar de consument met klachten terecht kan;

b) De algemene voorwaarden met daarin:

▪ de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het

herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake

het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

▪ het webadres waar de opdrachtgever het privacy statement kan vinden.

05.De prijs met inbegrip van alle belastingen van de dienst, voor zover van toepassing de kosten van aflevering, en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.

06. Afspraken met of toezeggingen van medewerkers, vertegenwoordigers en/of hulppersonen van dienstverlener die afwijken van standaardbepalingen verbinden dienstverlener slechts indien en voor zover deze schriftelijk door dienstverlener zijn bekrachtigd.

 

Artikel 5: Prijzen

01. De op aanbiedingen en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen of vermeld.

02. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

03. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

Artikel 6: Prijsindexering

01.Dienstverlener is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks per 1 januari en 1 juli te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI).

 

Artikel 7: Informatieverstrekking door consument

01. Consument stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschik- baar voor dienstverlener.

02. Consument is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

03. Consument staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienst- verlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

04.Indien en voor zover consument dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.

05.Stelt consument niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van consument.

 

Artikel 8: Annulering/ wijziging

01. Het staat consument vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment, mits schriftelijk en tijdig, te annuleren.

02. Indien consument een individuele coach afspraak binnen een traject waarbij facturering per gesprek en/ of per maand plaatsvindt, afzegt wordt dit gesprek bij afmelding tot 24 uur voor aanvang 100% in rekening gebracht. Indien langer dan 24 uur van tevoren wordt afgemeld worden geen kosten in rekening gebracht.

03. Indien een deelnemer door persoonlijk omstandigheden niet in de gelegenheid is, om aan een training deel te nemen waarop consument heeft ingeschreven, is consument gerechtigd een andere deelnemer naar zijn keuze aan de training te laten deelnemen, mits de vervangende deelnemer uiterlijk twee weken voor de training wordt aangemeld bij dienstverlener. Voor deze vervanging is de deelnemer geen extra kosten verschuldigd.

04. Indien onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende inschrijvingen, overtekening of ziekte van een trainer/coach alsmede andere gevallen van overmacht aan de zijde van dienstverlener daartoe aanleiding geven, is dienstverlener gerechtigd de training/ traject/ coaching op te schorten en/of te annuleren zonder dat consument aanspraak kan maken op vergoeding van de door consument gemaakte kosten. Dienstverlener is in geval van overmacht gerechtigd om de inschrijfgelden te restitueren.

05.Dienstverlener is gerechtigd om de in de bevestiging vermelde data voor trainingen/ trajecten/ coaching om haar moverende redenen te wijzigen en zal wanneer hier sprake van is de deelnemer en/of consument zo snel mogelijk, maar ten minste twee weken voor aanvang van de training/ traject/ coaching van de wijziging op de hoogte stellen.

06.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

07.Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

08. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener consument hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.

09.Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 9: Uitvoering van de overeenkomst

01.Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

02.Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

03.De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.

04.Het is de verantwoordelijkheid van consument dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.

05. Dienstverlener heeft steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 

Artikel 10: Contractduur opdracht

01.De overeenkomst tussen consument en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit (bijvoorbeeld bij trajecten met vastgestelde data) of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

02.Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet consument dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.

 

Artikel 11: Betaling

01.Facturen moeten binnen 7 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

02.Betaalt consument niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

03.Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de bankrekening van dienstverlener.

04.Dienstverlener is niet verplicht consument opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of hem rekeninguittreksels en dergelijke te zenden.

05.Blijft consument in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de consument. Wanneer consument in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

06. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van dienstverlener op de consument onmiddellijk opeisbaar.

07.Weigert consument zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

 

Artikel 12: Overmacht

01.In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens consument niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

02. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens consument kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 60 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In dat geval heeft dienstverlener recht op vergoeding van de door haar redelijkerwijs gemaakte kosten

03.Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 13: Overdracht van rechten

01.Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

02.De rechten van het verstrekte trainingsmateriaal zijn voorbehouden aan dienstverlener. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van dienstverlener is deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

03.Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.

04.De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

 

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

01. De bij consument aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdat consument de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

02. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.

03.Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

04.Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat consument volledig en conform afspraak heeft betaald.

05.In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van consument zijn de verplichtingen van consument onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 15: Hoofdelijke aansprakelijkheid consument

01.Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan één consument, dan zijn alle consumenten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de onderhavige overeenkomst.

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid

01.Dienstverlener is, behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van dienstverlener, niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training/ traject/ coaching van dienstverlener. Deelname aan trainingen/ trajecten/ coaching geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training/ traject/ coaching en de activiteiten binnen de training/ trajecten/ coaching.

02.Dienstverlener heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Dienstverlener kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan trainingen/ trajecten/ coaching. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen/ trajecten/ coaching zijn slechts illustratief en binden dienstverlener op geen enkele wijze. Trainers/ coaches en medewerkers van dienstverlener hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van de trainingen/ trajecten/ coaching. Deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de resultaten. Dienstverlener zal er alles aan doen om de best mogelijke trainingen/ trajecten/ coaching te verzorgen.

03.Indien en voor zover dienstverlener aansprakelijk mocht blijken voor enige schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is deze steeds beperkt tot directe personen- en zaakschade voor zover die dienstverlener kan worden toegerekend. Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade.

04.De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

 

Artikel 17: Vrijwaring

01.De consument vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

 

Artikel 18: Geheimhouding

01.Consument verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens.

02.Consument verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

03.Consument houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van dienstverlener of andere consumenten en/ of deelnemers ontvangt en alle andere informatie betreffende dienstverlener of andere consumenten en/ of deelnemers waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie betreft waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere dienstverlener of andere consumenten en/ of deelnemers schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen hij de genoemde informatie ook geheimhoudt.

04.De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

a)die op het moment dat consument deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;

b)waarvan consument kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door dienstverlener;

c)die consument van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan consument te verstrekken;

d)die door consument openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht. - De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

 

Artikel 19: Klachten

01.Consument is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct, doch uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.

02.Dienstverlener bevestigd de ontvangst van de klacht.

03.Dienstverlener zal naar eigen inzicht en met de nodige zorgvuldigheid trachten de klacht in goed overleg met consument op te lossen.

04.Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

01.Op deze overeenkomst tussen dienstverlener en consument is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter van de Rechtbank Noord-Nederland is bevoegd.

02. Elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst, alsook elk ander geschil, verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, zal in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord- Nederland.

03.Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.